Výrub drevín

Článok

Výrub drevín


Zeleň predstavuje nenahraditeľnú súčasť prostredia v ktorom sa nachádzame. Pestrofarebné kry a stromy sú dreviny, bez ktorých si naše životné prostredie nevieme už ani predstaviť. Trávnaté plochy, stromy, kríky predstavujú svojou funkciu prirodzeného regulátora vzdušnej i pôdnej vlhkosti.

Ako už aj všetci vieme, stromy produkujú kyslík a pohlcujú oxid uhličitý, vďaka čomu zlepšujú ovzdušie. Okrem toho stromy pôsobia ako filter, ktorý viaže poletujúci prach a škodliviny nachádzajúce sa v ovzduší. Aj vďaka tejto schopnosti sú dreviny v závode U. S. Steel Košice, s. r .o.  viac než potrebné.

Svojvoľné poškodzovanie a ničenie drevín je v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení zakázané.

Výrub drevín v našej spoločnosti sa uskutočňuje z dvoch dôvodov:

  • plánovaný výrub drevín,
  • nutný výrub drevín z dôvodu ohrozenia zdravia, života človeka alebo značnej škody na majetku.

Na výrub drevín sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, okrem prípadov:

  • hrozby bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku,
  • stromov s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovitých porastov s výmerou do 10 m² v rámci zastavaného územia obce s výmerou do 20 m²,
  • drevín inváznych druhov,
  • oprávnenia alebo povinností výrubu vyplývajúcich z osobitných predpisov.

Ak je výrub dreviny odôvodnený, pri vydaní súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona sa prihliada na to, aby sa vykonal najmä v období vegetačného pokoja predovšetkým od 1. októbra do konca februára.

Každý, kto z akéhokoľvek dôvodu potrebuje vykonať výrub drevín na území USSK je povinný nahlásiť to poverenému zamestnancovi útvaru GME, ktorý posúdi potrebu výrubu drevín alebo len jeho úpravu (rezom sa môžu odstrániť alebo skrátiť suché, chemicky poškodené, odumierajúce vetvy).

Súčasťou výrubu stromov je povinnosť zrealizovať primeranú náhradnú výsadbu. Každého môže napadnúť v tejto súvislosti aj otázka: ˶ Prečo? ̋ Odpoveď je jednoduchá, chceme si vytvárať zdravé prostredie, prospešné pre nás, naše deti a takisto aj zvieratká.

Len pre zaujímavosť:

  • Jeden listnatý strom vyprodukuje za jeden deň približne tisíc litrov kyslíka, čo by vystačilo približne pre desať ľudí.
  • Stromy v zimnom období, ktoré rastú v blízkosti budov znižujú tepelné straty o 20 až 50 %. V letnom období práve naopak naše okolie ochladzujú, efektívnejšie než klimatizačné zariadenie.
  • Výsadba stromčekov a kríkov pôsobí taktiež ako protihluková stena, ktorá nám napomáha znížiť hluk o 1 až 6 dB a taktiež spomaľuje rýchlosť vetra.

Vedeli by sme o našich drevinách písať ešte oveľa viac, prečo sú pre nás tak prospešné. Ale pevne veríme, že aj týchto pár slov postačilo k tomu, aby sme si pripomenuli aká je pre nás príroda dôležitá. Chráňme si ju.

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa