SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle Čl. 4(11), 6(1a), 7,8, 9 (2a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej aj ako GDPR) a. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení

Registráciou do aplikácie The X App Košice (ďalej aj aplikácia) dotknutá osoba vyjadruje v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, najmä s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj ako „nariadenie“) prevádzkovateľovi, spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o., sídlo: Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, Slovenská republika, IČO: 36 199 222, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, číslo zápisu: Odd.: Sro, vložka č. 11711/V (ďalej len prevádzkovateľ) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre účel prístupu do aplikácie a jej používania. Rozsah spracovaných údajov – bežné osobné údaje nevyhnutné pre prihlásenie dotknutej osoby do aplikácie ako aj overenie jej štatútu zamestnanca skupiny podnikov USSK (meno, priezvisko, IDK, AD, mail, prípadne osobné údaje, ktoré sama dotknutá osoba v aplikácii zverejní). Údaje poskytnuté dotknutou osobou môžu byť spracúvané elektronicky. Prevádzkovateľ môže poveriť spracovaním osobných údajov súťažiacich, na základe Zmluvy o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom, sprostredkovateľa, spoločnosť OneClick.Systems s.r.o., sídlo: Strojárenská 3, 040 01 Košice Slovenská republika, IČO: 50345842, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 14185/V. Poskytnuté osobné údaje budú spracúvané po dobu prevádzkovania aplikácie prevádzkovateľom, resp. po dobu trvania pracovného pomeru dotknutej osoby u prevádzkovateľa alebo u niektorej z jeho dcérskych spoločností, alebo do odvolania súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov v aplikácii, následne budú vymazané najneskôr do 30 dní. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je dobrovoľné. Dotknutá osoba, ktorá poskytla osobné údaje, zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé a je oprávnená ich prevádzkovateľovi poskytnúť na spracúvanie v súlade s nariadením. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sú jej známe všetky potrebné informácie podľa nariadenia, najmä identifikačné údaje prevádzkovateľa, resp. sprostredkovateľa, účel spracúvania osobných údajov, zoznam spracúvaných osobných údajov, dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov, čas platnosti udeleného súhlasu. Dotknuté osoby majú právo od prevádzkovateľa získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, a ak tomu tak je, majú právo získať prístup k týmto údajom, majú právo na opravu alebo doplnenie svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu resp. výmaz osobných údajov, právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie ich osobných údajov, právo na prenos osobných údajov a právo namietať z dôvodov týkajúcich sa ich konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov. Bližšie podrobnosti sú uvedené v Oznámení o spracúvaní osobných údajov uverejnenom na intranete a internete prevádzkovateľa, resp. v USM/192 Ochrana osobných údajov. Dotknutá osoba sa v prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou osobných údajov môže kedykoľvek obrátiť na Manažéra procesu ochrany osobných údajov (tzv. Zodpovednú osobu alebo Data Protection Officer v zmysle GDPR), ktorý zodpovie prípadné otázky týkajúce sa spracúvania jej osobných údajov alebo povinností vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov. e-mailová adresa: dataprotection@sk.uss.com alebo písomne na adrese: manažér procesu ochrany osobných údajov Vstupný areál U. S. Steel 044 54 Košice Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať dozornému orgánu - Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky sťažnosť.

 

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa