Komunitné projekty v regióne dostávajú zelenú

Článok

Komunitné projekty v regióne dostávajú zelenú


Košice, 29. apríl 2022 – Spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. dnes zverejnila mená organizácií a projektov, ktoré získajú podporu v rámci grantového programu Spoločne pre región 2022. Celkovou sumou 30 000 eur bude v tomto roku podporených 11 projektov z Košického a Prešovského kraja, ktoré sú zamerané na vzdelávacie a voľnočasové aktivity pre deti, na zvyšovanie bezpečnosti či ochranu životného prostredia. Špecifickou črtou všetkých projektov je aktívne zapojenie zamestnancov hutníckej firmy.  Grantový program Spoločne pre región už 15 rokov pomáha rozvoju komunitného života v regióne  a zároveň prezentuje partnerstvo súkromného a neziskového sektora. Administrátorom programu je Karpatská nadácia.
 
Vďaka podpore z programu sa deti zo sociálne znevýhodneného prostredia naučia separovať odpad, budovať komunitné záhradky, chrániť životné prostredie a zmysluplnejšie tráviť svoj voľný čas. Viaceré aktivity sa zrealizujú s využitím zvieracích terapeutov. Cieľom projektov je aj revitalizácia obecných a komunitných centier vrátane bezpečnejších detských ihrísk. Za 15 rokov získalo v programe podporu už 130 projektov v celkovej výške 324 400 eur.   

„Vždy sme boli súčasťou komunity, v ktorej podnikáme a žijeme,“ povedal pri vyhlasovaní výsledkov Marcel Novosad, viceprezident pre výrobu U. S. Steel Košice. „Naši zamestnanci sa každoročne zapájajú do firemných dobrovoľníckych dní Hutníci pre Košice, ale rovnako aktívne pracujú ako dobrovoľníci vo svojich komunitách, obnovujú hrady, čistia prírodu, zapájajú sa do aktivít pre deti, do zvyšovania bezpečnosti pri akejkoľvek ľudskej činnosti. Naše hodnoty sa prelínajú a prinášajú úspešné riešenia nám v podnikaní, tak v živote regiónu.“

Viac informácií o rôznych formách podpory komunity i o programe Spoločne pre región je na stránke: www.usske.sk

Zoznam podporených organizácií a projektov 2022:

 • Centrum pre deti a rodiny DRaK, Prešov – Práca šľachtí človeka – 1930 €
 • Mestská časť Košice-Poľov – Revitalizácia detského ihriska Lienka – 3000 €
 • Obec Belža – Pevnosť Belža – 2252 €
 • Obec Lenartov – Mama, tato, poďme triediť odpad, veď je náš! – 2970 €
 • Obec Olejníkov – Spolu sme silnejší – 3000 €
 • OZ Herbidus, Rimavská Sobota – Najkrajší pohľad na svet je z konského chrbta – 2975 €
 • OZ Maják nádeje, Košice – Žijeme zdravo – 2733 €
 • OZ Náš svet, Vranov n/T – Komu sa nelení, tomu sa zelení – 2940 €
 • OZ Nie sme sami, Prešov – Učenie a tvorenie so psím terapeutom – 2500 €
 • OZ Topľanská Lúčka, Lúčka – Zveľaďujeme Lúčanský chotár – 3000 €
 • OZ Tvorivá dielňa, Košice – Šanca pre Šacu – 2700 €

Ďalšie informácie poskytne:
Ľubomíra Šoltésová
Manažérka pre vzťahy s médiami                         
U. S. Steel Košice                         
tel.: +421 55 673 4618                          
lsoltesova@sk.uss.com                    

O partneroch programu:

U. S. Steel Košice je  integrovaný hutnícky podnik, ktorý vyrába železo a oceľ na Slovensku už viac než 20 rokov. Do portfólia  výrobkov patria produkty s vysokou pridanou hodnotou, ktoré nachádzajú uplatnenie v automobilovom, obalovom, elektrotechnickom, spotrebnom a stavebnom priemysle. Vysokú kvalitu produktov a procesov garantuje systém manažérstva kvality podľa ISO 9001, systém environmentálneho a energetického manažérstva a ďalšie medzinárodné certifikáty.
USSK sa vo svojom podnikaní riadi princípmi S.T.E.E.L., ktoré vyjadrujú, že bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov i všetkých ostatných pracovníkov a návštevníkov je na prvom mieste, prioritou je aj dôvera a rešpekt k zamestnancom a všetkým partnerom, činnosti berúce do úvahy ochranu životného prostredia, etické správanie a podnikanie v súlade s právnymi predpismi.
USSK je zároveň popredný firemný partner a zodpovedný komunitný sused podporujúci rozvoj regiónu, v ktorom žijú jeho zamestnanci a partneri. Robí tak od svojho založenia v roku 2000 prostredníctvom podpory vzdelávacích a environmentálnych programov, detských a mládežníckych aktivít, zdravotnej starostlivosti, športu a športových podujatí, ako aj  projektov zaoberajúcich sa zvyšovaním bezpečnosti pri práci i v každodennom živote. U. S. Steel Košice podporuje svojich aktívnych zamestnancov, váži si ich štedrosť pri firemných zbierkach na charitatívne účely a rozvíja ich dobrovoľnícku prácu v prospech komunity. Viac informácií na www.usske.sk.

Karpatská nadácia podporuje východné Slovensko už 26 rokov a počas svojej existencie podporila viac ako  tisíc projektov sumou prevyšujúcou 3 milióny eur. Poslaním Karpatskej nadácie je viesť ľudí a organizácie k zodpovednosti za seba, komunitu, región a budúcnosť. Od svojho založenia poskytuje finančnú podporu, vzdelávanie a poradenstvo pre aktívnych ľudí a neziskové organizácie v záujme zlepšovania života na východnom Slovensku. Karpatská nadácia tiež podporuje a prináša inovatívne programy neformálneho vzdelávania, aby umožnila ľudom na východnom Slovensku viesť úspešný a plnohodnotný život. Viac informácií na www.karpatskanadacia.sk

 

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa