V SOŠ Košice-Šaca bude Technologický kampus

Článok

V SOŠ Košice-Šaca bude Technologický kampus


V priestoroch SOŠ priemyselných technológií v Košiciach-Šaci, s ktorou spoločnosť U. S. Steel Košice spolupracuje pri príprave absolventov, pripravuje Košický samosprávny kraj v nastávajúcej fáze projektu CuRI výstavbu technologického kampusu. Aj táto informácia odznela na konferencii Modernizácia stredného školstva a jej význam pre ekonomiku Slovenska a jeho regiónov, ktorá sa konala v uplynulých dňoch v Bratislave.

Konferenciu usporiadala Svetová banka spolu s partnermi Iniciatívy CuRI. Nechýbali na nej zástupcovia Európskej komisie, ministerstiev školstva, pôdohospodárstva, práce, sociálnych vecí a rodiny, MIRRI SR, predstavitelia troch samosprávnych krajov, odborných inštitúcií, zamestnávateľov a tiež riaditelia vybraných stredných škôl. Vystúpil na nej v rámci panelovej diskusie zameranej na spoluprácu medzi zamestnávateľmi a SOŠ aj Ľubomír Gromoš, manažér pre nábor a výber zo spoločnosti U. S. Steel Košice, ktorý hovoril o dlhoročnej úzkej spolupráci medzi košickou oceliarňou a partnerskými odbornými školami pri príprave vysokokvalifikovaných absolventov. Zmienil sa aj o získavaní nových žiakov do prvých ročníkov pre štúdium technických odborov a o uplatniteľnosti absolventov partnerských škôl.

ČO JE INICIATÍVA CuRI

Catching-up Regions (CuRI) je iniciatívou na pomoc tzv. dobiehajúcim regiónom, ktorá sa na Slovensku realizuje vďaka spolupráci viacerých európskych a slovenských inštitúcií. Jej dôležitou súčasťou je komponent zameraný na oblasť odborného vzdelávania a prípravy vo svetle potrieb miestneho trhu práce. Zapojené do nej sú tri kraje – Prešovský, Banskobystrický a Košický.

Ako uviedol Husein Abdul-Hamid, expert na vzdelávanie zo Svetovej banky a vedúci stredoškolského komponentu CuRI na Slovensku,   odborníci sa najprv sústredili na pochopenie najdôležitejších problémov, ktorým čelia jednotlivé kraje v oblasti stredného odborného školstva. Preto začali s analýzou ich stavu a potrieb zamestnávateľov. Výsledky ukázali, že najväčším problémom bol nesúlad medzi ponukou škôl, zručnosťami ich absolventov a potrebami trhu práce. Nedostatočná bola komunikácia medzi zamestnávateľmi a školami, ale aj študijné programy a učebné metódy, ktoré sa málo zameriavali na rozvoj tzv. zručností a kompetencií 21. storočia. S cieľom riešiť uvedené problémy, bolo do iniciatívy v troch krajoch vybraných 36 pilotných škôl z oblasti priemyslu, podnikania, služieb, inovácií, ale aj poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva. Medzi nimi aj partnerská Stredná odborná škola priemyselných technológií v Košiciach-Šaci.

Na konferencii jednotlivé kraje priblížili a zhodnotili svoje výsledky v oblasti rozvoja stredného odborného školstva počas celého obdobia iniciatívy. Prítomní sa zhodli, že CuRI do stredného školstva priniesla komplexnosť a dôležité zmeny vedúce k modernizácii, podpore inovácií a zlepšeniu kvality odborného vzdelávania. Medzi školami, zamestnávateľmi a samosprávnymi krajmi sa začali budovať dôležité partnerstvá, ktoré  viedli k vypracovaniu spoločných integrovaných investičných balíkov, reagujúcich na potreby škôl a zamestnávateľov. Okrem modernizácie školských budov a zlepšenia ich materiálno-technického vybavenia zahŕňali aj vzdelávanie pedagogických a odborných pracovníkov a inováciu obsahu a foriem vzdelávania.

Na modernizáciu a rozvoj v pilotných školách Banskobystrického a Prešovského kraja bolo doposiaľ preinvestovaných už takmer 97 miliónov eur, inovovaných bolo 82 študijných programov, uskutočnených desiatky vzdelávaní pedagogických i nepedagogických zamestnancov a vypracovaných viac ako 850 inovačných výstupov v podobe učebných materiálov. KSK, ktorý vstúpil do iniciatívy ako posledný,  pripravuje pre nastávajúcu fázu projektu CuRI v SOŠ priemyselných technológií v Košiciach-Šaci spomínanú výstavbu Technologického kampusu a  modernizáciu ďalších  siedmich pilotných škôl.

SOŠ SI SPOLUPRÁCU S U. S. STEEL KOŠICE POCHVAĽUJE

„Naša škola vďačí  U. S. Steel Košice za pomoc pri vzdelávaní žiakov na odbornom výcviku vo fabrike i za získavanie praktických skúseností pri aplikácii moderných technológií,“ konštatoval na margo dlhoročnej vzájomnej spolupráce vedúci Centra odborného vzdelávania a prípravy Peter Vida, ktorý sa na konferencii zúčastnil spolu s riaditeľom školy Petrom Smolnickým.

Súčasťou podujatia bola i výstava vybraných SOŠ, ktoré prezentovali svoje výsledky plynúce zo zapojenia sa do iniciatívy CuRI. „Stredná odborná škola priemyselných technológií v Košiciach-Šaci bola jednou z nich,“ dopĺňa Peter Vida. „Účastníkom konferencie sme predstavili naše mini robotické pracovisko montáže.“

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa