Príroda nie je kontajner na odpad!

Článok

Príroda nie je kontajner na odpad!


Len čo biela perina zmizla, objavili sme miesto, ktoré si niektorí z nás pomýlili s kontajnerom na odpad. Oku jednoducho neušlo. Ľudia, pre ktorých je ochrana životného prostredia zrejme veľkou neznámou, tu bez zábran, zdá sa, prinášali všakovaký odpad. Až sa poriadne nakopil. Netrápi ich, že tým výrazne znečisťujú prírodu a okrem toho vstupujú aj na súkromný pozemok, ktorý im nepatrí. Zdá sa, že termín zberný dvor, ktorý by mala mať už každá obec, vôbec nepoznajú. Alebo nechcú poznať. Nelegálna skládka, o ktorej hovoríme, vznikla v blízkosti prívodného kanála odpadovej vody z fabriky na ČOV Sokoľany. Takmer skrytá v krovinatom poraste robí našej firme šarapatu. Pohľad na množstvo veľkých vriec, tzv. big bagov plných všakovakého odpadu, ktoré na tomto mieste vyzbierali zamestnanci sociálneho podniku Gombida na základe spolupráce so spoločnosťou U. S. Steel Košice, ohuruje a zároveň zarmucuje. A to ešte nezahlásili hotovo. Zuzana Zubaľová, Jozef Hudi, Robert JanoSlavomír Jano spolu s koordinátorom Petrom Zambom, odvádzajú dobrú robotu. Skúsenosti s upratovaním po druhých majú bohaté.

„GOMBIDOVCI“ V AKCII
„Sociálny podnik Gombida s.r.o. založila obec Veľká Ida hlavne za účelom zamestnávania ľudí zo sociálne slabších pomerov, dlhodobo nezamestnaných a ľudí so zníženou pracovnou schopnosťou. Všetci získavajú pracovné návyky, zodpovednosť a schopnosť samostatne pracovať na zverených úlohách, čo má slúžiť ako odrazový mostík pri hľadaní ďalšieho zamestnania. A treba povedať, že sa nám to v jednom prípade už aj podarilo,“ pripomína zámer zriadenia sociálneho podniku koordinátor Peter Zambo. V košickej oceliarni už jeho zamestnanci „operujú“ dva roky. V úzkej spolupráci s divíznym závodom Údržba, vedúcim prevádzky Údržba špeciálnych zariadení Alfredom Radvanským, koordinátorom údržby Vladimírom Oprondekom, kontrolórom ekológie Milošom Mitaľom a jeho kolegov z útvaru GM pre environment zbierajú a zároveň triedia odpad nielen vo výrobnom areáli, ale aj okolí spoločnosti, na parkoviskách a nástupištiach. Naši kolegovia z Údržby a Environmentu, Vladimír Oprondek a Miloš Mitaľ hodnotia spoluprácu s nimi za veľmi dobrú a ich robotu si pochvaľujú.

„Je až neuveriteľné, čo dokážu niektorí ľudia po sebe zanechať. Napríklad na parkoviskách, ktoré si zrejme pomýlili so skládkou, keďže tam vynášajú aj odpad z domu. Škoda, že sklenené fľaše už nie sú zálohované, možno by sme ich toľko na parkoviskách nenachádzali. Riešením by mohlo byť umiestnenie zberných nádob na sklo a komunálny odpad hlavne na parkoviskách pri bráne č. 4 popri hlavnej ceste smerom na Hanisku, no aj pri bránach č. 3 a 1,“ mieni Peter Zambo. Spomenul aj záchytné parkovisko pre kamióny pri bráne č. 4. „Občas mám pocit, že okrem prezúvania pneumatík si tam vodiči robia aj servis vozidiel.“

Minulý týždeň „GOMBIDOVCI" finišovali na likvidácii odpadu z nelegálnej skládky pri prívodnom kanáli odpadovej vody z U. S. Steel Košice. V piatok (9.2.) zahlásili hotovo. Bolo tu toho viac než dosť, všetko vytriedili a poukladali do zberných kontajnerov, vrátane káblov, krytov z neónových svetiel, automobilových svietidiel a rôznych druhov plastov  najmä z rozoberania starých vozidiel, čo je mimochodom podľa zákona o odpadoch povinná vykonávať autorizovaná organizácia. Tieto druhy odpadov sú najčastejšie vyskytujúcim druhom odpadu v nelegálnych čiernych skládkach v oblastiach nachádzajúcich sa v blízkom okolí obci Sokoľany a Bočiar. Pneumatiky skončili na vyhradenom zbernom mieste v divíznom závode Doprava. Spomenuté druhy odpadov z rozoberania starých vozidiel sú „nezaujímavé“ pre pôvodcu odpadu vzhľadom na fakt, že ich nie je možné speňažiť, čo následne spôsobuje, že ostávajú voľne pohodené v prírode v podobe nelegálnej čiernej skládky.

SLOVO NAŠICH EKOLÓGOV
„Táto nelegálna čierna skládka bola v zmysle zákona o odpadoch nahlásená aj na Okresný úrad Košice,“ informuje Olívia Melegová z útvaru GM pre environment a dodáva, že zneškodnenie odpadov bude financované v súčinnosti s mestom Košice. „V minulom roku bola takýmto spôsobom odstránená aj čierna skládka pri stavadle v smere na Centrálne prekladisko rúd (CPR), kde bolo prijatých aj niekoľko opatrení. Spomenúť možno odstránenie krovín kvôli zviditeľneniu priestranstva, ktoré sa tak stáva menej lákavým pre nezákonné uloženie odpadov, či osadenie betónových blokov na zatarasenie vstupu áut. Možnosť využitia kamerového monitorovacieho systému ovplyvňuje viacero faktorov. Vždy to závisí od miesta výskytu čiernej skládky a musí byť ich využitie v súlade s GDPR.“

Zátarasy alebo rampy, kamerové monitorovacie systémy, ako aj tabule upozorňujúce na súkromný majetok, zákaz vstupu, monitorovaný priestor i na zákaz uložiť odpad mimo zberné nádoby v zmysle zákona o odpadoch, ktoré sú v rámci vonkajšieho areálu fabriky, na rôznych miestach, nie sú vždy dostatočne účinné.

„Zakaždým sa nájde niekto, komu záleží len na tom, aby sa svojho odpadu zbavil kdekoľvek sa mu naskytne príležitosť. Preto je dôležité zamerať sa na zvýšenie environmentálneho povedomia každého z nás a šíriť túto osvetu ďalej medzi našimi kolegami a známymi,“ poznamenáva Olívia Melegová.

Na záver sa vynára otázka: Prečo máme vlastne v súčasnosti problém s čiernymi skládkami?
K
aždý z nás ako fyzická osoba má predsa možnosť svoj odpad odovzdať v zbernom dvore v mieste svojho trvalého bydliska bez poplatku. Právnická osoba má povinnosť odovzdať odpady na ich zhodnotenie/zneškodnenie oprávnenej organizácii v zmysle zákona o odpadoch

Ochrana životného prostredia má byť prioritou každého z nás!


Odstraňovanie odpadov, ich triedenie a ako to vyzerá po ich odstránení si môžete pozrieť v galérii.

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa