Ochrana lesov a starostlivosť o dreviny je v rukách našich ekológov

Článok

Ochrana lesov a starostlivosť o dreviny je v rukách našich ekológov


Hovoríme tu o viac než 100 hektároch!

Spoločnosť USSK zabezpečuje prostredníctvom útvaru generálneho manažéra pre environment starostlivosť o výsadbu, výrub a ochranu drevín v rámci svojho areálu aj okolia.

„Dobrá starostlivosť o pôdu, lesy a vodu nám pomáha lepšie zvládať zmenu klímy a jej dôsledky. Od prírody a prírodných systémov sme všetci závislí!“ hovorí Peter Varga,  špecialista útvaru generálneho manažéra pre environment a vysvetľuje ďalej.

V roku 2022 sme zabezpečili starostlivosť o 20,5 ha lesných pozemkov, 54,5 ha ostatných zalesnených pozemkov a 28,4 ha ďalších pozemkov v okolí areálu USSK.

V súčasnosti sú už pozitívne vplyvy zelene na stav a kvalitu životného prostredia dostatočne známe. Zeleň zlepšuje mikroklímu, produkuje kyslík, znižuje prašnosť a hluk, menej známymi funkciami sú ochrana biodiverzity a ekosystémové služby vo vzťahu k verejným priestorom, či eliminácia negatívnych vplyvov zmeny klímy. Na druhej strane lesy prostredníctvom fotosyntézy zachytávajú skleníkové plyny, čím pomáhajú planétu ochladzovať. V boji proti klimatickým zmenám preto majú nezastupiteľnú pozíciu.

Zmena klímy v mnohých smeroch ovplyvňuje aj naše životné prostredie a našu spoločnosť. V zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny nám vyplýva povinnosť starať sa, ošetrovať a udržiavať dreviny. Za obdobie minulého roka sme zabezpečili výsadbu a starostlivosť o 150 kusov sadeníc najmä hospodárskych drevín. Z toho 100 ks v rámci ochrannej zelene pri obci Veľká Ida a 50 ks v areáli podniku.  V rámci zastúpenia boli vysádzané deb červený, jaseň štíhly, borovica horská a lipa malolistáktoré spĺňajú hlavne ochranársky a spoločenský význam. 

V rámci starostlivosti o pozemky v správe USSK sme v roku 2022 sme okrem vysádzania sadeníc stromov a celoročnej starostlivosti o ne robili aj údržbu ciest a protipožiarnych pásov v lesných porastoch, zabezpečovali sme celoplošné kosenie trávnatých porastov a likvidáciu inváznych druhov rastlín.

Hlavne pri obci Veľká Ida sme vykonávali úpravu terénu a odstráňovanie náletových drevín s cieľom upraviť protipožiarne pásy smerom od obce až k oploteniu USSK. Zvýšená pozornosť bola venovaná ochrane jednotlivých dielcov proti výrubu, ich poškodzovaniu, vývozu odpadov a nedovolenému zakladaniu ohňov.

Bohužiaľ, v danej lokalite sa stretávame aj s nelegálnym výrubom drevín, čo nám spôsobuje materiálne škody. Túto situáciu riešime v spolupráci Políciou SR.

Do budúcna naďalej plánujeme s pokračovaním výsadby drevín v areáli USSK a jeho okolí s cieľom estetizácie a využitia ich ochrannej funkcie.

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa