Nakladanie so stavebnými odpadmi

Článok

Nakladanie so stavebnými odpadmi


V rámci nevýrobných činností v USSK vznikajú stavebné odpady. Takéto odpady majú vysoký potenciál opätovného využitia a možnosti recyklácie vďaka čomu možno docieliť šetrenie primárnych surovín a znížiť tak celkový dopad výroby nových stavebných materiálov na životné prostredie.

Treba zdôrazniť, že v recyklácii stavebného odpadu Slovensko zaostáva za ostatnými štátmi Európskej únie. Recyklácia stavebného odpadu v našej krajine dosahuje len 54 percent. Zvyšok končí na skládkach. (zdroj: minzp.sk)

Reflektujúc na doterajšiu nízku mieru recyklácie stavebných odpadov bol v novele Zákona
NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej len „zákon o odpadoch“) zavedený pojem „selektívna demolácia“. Samotná selektívna demolácia počas realizácie demolačných prác spočíva v postupnosti demolačných činností s cieľom umožniť oddelenie a triedenie odstránených stavebných materiálov a stavebných odpadov s následným zhromažďovaním stavebných odpadov oddelene podľa druhov odpadov. Procesom selektívnej demolácie sa predchádza vzájomnému znečisteniu a premiešaniu odpadov,
ktoré sú následne určené na prípravu na opätovné použitie alebo na recykláciu. Táto činnosť umožní prednostne zhodnotiť stavebný odpad namiesto jeho zneškodnenia skládkovaním v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, viď. obr. Postupy selektívnej demolácie ustanovuje vyhláška MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.

V rámci realizácie stavebných prác v USSK rozlišujeme stavebné práce investičného charakteru (ide o stavby podliehajúce stavebnému povoleniu) a neinvestičného charakteru (napr. servisné opravy, údržba...). Spoločnosť USSK ako pôvodca odpadu, resp. držiteľ stavebného povolenia je povinná v zmysle zákona o odpadoch vykonávať selektívnu demoláciu a prednostne materiálovo zhodnotiť stavebné odpady.

Okrem toho vznikla aj nová ohlasovacia povinnosť vzťahujúca sa k demolačným prácam a odpadom vznikajúcim pri tomto procese. Ide o povinnosť písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva pred realizáciou demolačných prác (ohlásenie spôsobu selektívnej demolácie obsahujúce aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo odpadu a plánovaný spôsob, ktorým bude odpad zhodnotený alebo zneškodnený) a  po realizácii demolačných prác (vyhodnotenie selektívnej demolácie obsahujúce druh, kategóriu, skutočné množstvo odpadu a spôsob, ktorým bol odpad zhodnotený alebo zneškodnený). Zároveň, ak stavba presahuje 300 m2 zastavenej plochy, je pôvodca povinný 70 % hmotnosti stavebného odpadu (okrem nebezpečných odpadov a zemín kat. č. 17 05 04) pripraviť na opätovné použitie, na recykláciu alebo na materiálové zhodnotenie.

Tieto povinnosti odzrkadľujú potrebu zvýšenia miery recyklácie stavebných odpadov, čo podporila aj novela nariadenia vlády č. 330/2018 Z. z. ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov. V uvedenom nariadení došlo v roku 2022 oproti roku 2021 k 3-násobnému nárastu poplatkov za skládkovanie stavebných odpadov (viď. graf nižšie).

Na záver chceme podotknúť, že vzhľadom na vyššie uvedené informácie o nakladaní so stavebnými odpadmi sa opäť dostávame k prvotnej požiadavke a povinnosti zákona o odpadoch - zabezpečiť triedenie odpadov, nech už ide o akýkoľvek druh odpadu.
Preto prispej aj TY svojou činnosťou k zvýšeniu opätovného využitia, materiálového zhodnotenia
a k recyklácii stavebných odpadov pri každej činnosti v USSK. Všetky potrebné informácie o nakladaní so stavebným odpadom v rámci USSK budú čoskoro dostupné v tohtoročnom revidovanom usmernení č. USM/0065 Odpady (povinnosti uvedené v kap. 2 a kap. 2.5).

V prípade malých stavebných úprav v domácnosti (cca do 1m3 odpadu) má každý občan (fyzická osoba) možnosť vzniknutý stavebný odpad  odovzdať v zbernom dvore v Košiciach, resp. v mieste svojho trvalého bydliska. Povolené a/alebo zakázané druhy odpadov, ktoré je/nie je možné odovzdať do zberného dvora, nájdete na webovej stránke mesta Košice. Ak v Košiciach nebývate, overte si, prosíme,  uvedené skutočnosti na mestskom alebo obecnom úrade v mieste vášho trvalého bydliska.

Titulná fotka: odpady-portal.sk/depositphotos

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa