Emisie tuhých znečisťujúcich látok sme znížili o 98 percent

Článok

Emisie tuhých znečisťujúcich látok sme znížili o 98 percent


Akreditovaná externá spoločnosť vykonala v roku 2022 viac než 100 meraní v ovzduší.

Na jednej strane sa bez výrobkov z ocele nezaobíde nikto (jazdíme na autách, perieme v práčke, kúrime, varíme, staviame...príkladov je neúrekom), na strane druhej však hutnícka výroba všade vo svete predstavuje zásah do životného prostredia. V USSK sa ho snažíme systematicky zmierňovať, investujeme stovky miliónov eur do environmentálnych projektov a robíme množstvo opatrení, aby bola naša výroba k životnému prostrediu čo najšetrnejšia.

Tu je zopár príkladov. Od roku 2001 sme napríklad:

  • dosiahli 98 % zníženie emisií tuhých znečisťujúcich látok (prachu).
  • znížili aj špecifické množstvo emisií  oxidov síry o  83,57 % (z 2,97 t  na  0,49 t na 1 000 t vyrobenej ocele) a oxidov dusíka o 55,97 % (z 2,74 t na 1,21 t na 1000 t vyrobenej ocele). Celkovo ide o zníženie oxidov síry oproti roku 2001 o 9407 ton a oxidov dusíka o 5979 ton.

Zmeny ale badať aj medziročne. Napríklad pri porovnaní rokov 2021 a 2022 sme:

  • znížili celkové emisie o 0,29 ton na 1000 t vyrobenej tekutej ocele,
  • znížili emisie oxidov síry o 32,6 %, čo predstavuje pokles o 0,24 t na 1000 vyrobenej tekutej ocele.

Na vybraných komínoch prvovýroby a  kotolne teplárne sú nainštalované automatické monitorovacie systémy emisií tzv. AMS, ktoré kontinuálne monitorujú emisie prachu a plynných látok. Tieto AMS podliehajú pravidelnej každoročnej inšpekčnej kontrole, ktorú vykonáva akreditovaná externá spoločnosť. Cieľom inšpekcie je posúdenie zhody resp. nezhody AMS s požiadavkami podľa právnych predpisov a technických požiadaviek. Výsledky monitorovania emisií z AMS sú k dispozícii online, pričom k výsledkom má prístup v reálnom čase aj štátny orgán kontroly znečisťovania ovzdušia, ktorým je Slovenská inšpekcia životného prostredia.

V roku 2022 sme zrealizovali približne 100 oprávnených meraní emisií v ovzduší vrátane inšpekcií AMS  prostredníctvom externej akreditovanej spoločnosti Enviro Team Slovakia. Informácie o výsledkoch meraní sú zverejňované v mesačných správach o stave životného prostredia na Intranete resp. sú prístupné aj na webovom portáli USSK:

Mesačné správy - U. S. Steel Košice (usske.sk)

Celkovo USSK vypúšťa znečisťujúce látky z približne 260-tich komínov a výduchov. V roku 2022 sme z našich prevádzok do ovzdušia vypustili 88 000 ton emisií. Najvyšší podiel tvoria emisie oxidu uhoľnatého, oxidov dusíka a síry a tuhé znečisťujúce látky (prach). V roku 2022  podiel oxidu uhoľnatého na celkovom vypustenom množstve emisií tvoril až 92 %.

Na útvare generálneho manažéra pre environment pracuje aj meracia skupina, ktorá prostredníctvom meracieho a monitorovacieho voza vykonáva jednorazové technologické merania s cieľom zistiť aktuálny stav vypúšťania znečisťujúcich látok. Odberová aparatúra je súčasťou meracieho vozidla a takéto interné merania poskytujú prevádzkam informácie o účinnosti odlučovacích zariadení, o ich funkčnosti a slúžia aj k optimalizácii spaľovacích pomerov s cieľom minimalizovať vypúšťané množstvo znečisťujúcich látok.

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa