_IFR9218

Ako sme dokázali znížiť emisie tuhých znečisťujúcich látok

Článok

Ako sme dokázali znížiť emisie tuhých znečisťujúcich látok

_IFR9218

Emisné limity sú prísnejšie, naše systémy účinnejšie.

Tuhé znečisťujúce látky (TZL) patria k základným znečisťujúcim látkam, ktoré spôsobujú vážne zdravotné problémy. S cieľom eliminovať emisie TZL neustále dochádza k postupnému sprísňovaniu legislatívnych požiadaviek v oblasti ochrany ovzdušia v SR, ako aj v EÚ.

Hoci U. S. Steel Košice investuje do environmentálnych projektov od svojho príchodu v roku 2000, zavedené systémy čistenia odpadových plynov na významných zdrojoch znečisťovania ovzdušia už neboli technicky schopné „odolávať“ legislatívnym požiadavkám súvisiacim so sprísňovaním emisných limitov (EL) TZL a spoločnosť USSK pristúpila k realizácii nových investičných akcií s cieľom výrazne znížiť emisie TZL vypúšťané do ovzdušia.

Takými boli napr. dva projekty na zvýšenie účinnosti odprášenia vysokých pecí VP2 a VP3, ktorými bola realizovaná výmena pôvodných elektrostatických odlučovačov za nové účinnejšie látkové filtre. Projekty boli zrealizované v roku 2015. Vďaka tomu sme dokázali znížiť koncentrácie TZL pod úroveň súčasného emisného limitu, ktorého hodnota je 15 mg/m3 (pôvodný EL – 100 mg/m3).

Jedným z najvýznamnejších projektov bola aj rekonštrukcia a modernizácia odsávania Aglomerácie (odprášenie aglomeračných pásov). Cieľom projektu bolo zníženie emisií TZL emitovaných do ovzdušia zabudovaním nového látkového filtra za jestvujúci elektrostatický odlučovač na každom spekacom páse s garantovanými emisnými hodnotami do 5 mg/m3. Projekt bol realizovaný po etapách, ktoré boli postupne uvedené do prevádzky v priebehu rokov 2019 – 2020.

Medzi ďalšie nemenej významné projekty, ktoré boli zrealizované v období rokov 2018-2021 patria nasledovné:

  • Rekonštrukcia a modernizácia odsávania MPO OC1 - nahradenie troch pôvodných látkových filtrov za jednu látkovú filtračnú stanicu.
  • Rekonštrukcia a modernizácia odsávania MPO OC2 - nahradenie pôvodného látkového filtra za výkonnejšiu a účinnejšiu látkovú filtračnú stanicu.
  • Odprášenie koncov spekacích pásov 1 až 4 – zabudovanie nového systému zákrytov a zachytávania TZL a ich odsávania pomocou vzduchotechnických potrubí do novej filtračnej stanice.
  • Odprášenie Úpravne uhlia – nahradenie mokrého hladinového odlučovača za nové filtračné zariadenie
  • Odprášenie odsírenia surového železa na OC2 – odsírenie  SUZE - zvýšenie výkonu filtračnej plochy a doplnenie ďalšie látkového filtra.
  • Kontrola emisií pre rudné mosty VP1, VP2 a VP3 – realizácia nového systém zákrytov, zachytávania a odsávania do nových látkových filtrov.
  • Odprášenie koksovej služby VKB1 a VKB3 – nahradenie pôvodných odlučovačov za štyri účinnejšie látkové filtračné stanice (dve pre každú koksovú batériu).

Na záver je potrebné pripomenúť a zdôrazniť, že všetky tieto projekty boli spolufinancované Európskou úniou prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Životné prostredie.

Stanislav Vrlák, útvar GM pre environment

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa