Aké povinnosti priniesol nový zákon o ochrane ovzdušia občanom?

Článok

Aké povinnosti priniesol nový zákon o ochrane ovzdušia občanom?


V súvislosti so zabezpečovaním tepla a teplej vody máme v našich domácnostiach rôzne typy zariadení. Na ich používanie sa však vzťahujú predpisy, ktoré je nutné dodržiavať. Definuje ich hlavne zákon č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia. O aké povinnosti ide?

Občan, ktorý prevádzkuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia (kotol, kachle, piecku) je povinný hlavne:

  • prevádzkovať svoje vykurovacie zariadenie v súlade s návodom na obsluhu (treba dbať na pravidelné čistenie zariadenia a komína od sadzí a dechtu),
  • spaľovať len palivá odporúčané výrobcom zariadenia v návode,
  • nespaľovať odpad, žiadne palivá vyrobené z odpadu alebo drevo znečistené chemickými látkami,
  • drevo spaľovať len dobre vysušené (do 25 % vlhkosti), čo zodpovedá približne dvojročnému sušeniu,
  • neprekročiť ustanovenú tmavosť dymu,
  • pre novobudované vykurovacie zariadenie na tuhé alebo kvapalné palivo zabezpečiť splnenie požiadaviek na dostatočný rozptyl emisií (minimálna výška komína 6 m, prevýšenie nad strechu, rešpektovanie okolitej zástavby),
  • na otvorenom ohnisku a vo voľnom priestranstve nespaľovať akýkoľvek materiál okrem suchého rastlinného materiálu neznečisteného chemickými látkami,
  • dodržiavať podmienky, obmedzenia a zákazy určené všeobecne záväzným nariadením obce pre činnosti vykonávané pre vlastnú spotrebu v domácnosti (napr. údenie).

Každý občan pri dôvodnom podozrení, že niekto prevádzkuje vykurovacie zariadenie v rozpore so zákazom alebo povinnosťami podľa zákona o ochrane ovzdušia, má právo podať podnet na obec.

Obec má povinnosť  podnetom sa zaoberať:

  • prvý podnet od občana: obec písomne upozorní prevádzkovateľa na podozrenie na porušovanie povinností a na zabezpečenie nápravy
  • opakovaný podnet od občana (ak k náprave nedošlo): obec požiada Slovenskú inšpekciu životného prostredia o výkon kontroly na mieste.

Slovenská inšpekcia životného prostredia alebo obec môže občanovi v rámci priestupkového konania uložiť pokutu do 5 000 € podľa závažnosti zisteného priestupku.

Zdroje: www.populair.sk

Zákon č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa