Pravidlá súťaže

Usporiadateľ súťaže:
U. S. Steel Košice, s.r.o.

Termín:
Súťaž bude realizovaná v termíne od 11.4.2022 do 24.3.2023 a bude pozostávať z 10 súťažných kôl.

 

1. Účasť v súťaži

Súťažiacim sa môže stať každý kmeňový zamestnanec U. S. Steel Košice a dcérskych spoločností, ktorý súhlasí s podmienkami účasti v súťaži. Súťaž bude realizovaná na internetovej / intranetovej stránke U. S. Steel Kosice s.r.o. Súťaž pozostáva z 10 samostatných žrebovaní pre oprávnených zamestnancov, ktoré sa uskutočňujú od mája 2022 do apríla 2023. Vstup do žrebovania každého kola je samostatný, pričom vstup do žrebovania ktoréhokoľvek daného kola sa musí uskutočniť počas príslušného obdobia pre dané kolo, všetko je podrobnejšie opísané nižšie. Súťaže sa nemôžu zúčastniť viceprezidenti spoločnosti

 

2. Priebeh a realizácia súťaže

 

 

Pre vstup do súťaže je potrebné:

  • Zaregistrovať sa na stránke XAPP U. S. Steel Košice a uviesť požadované údaje. Registráciou súťažiaci vyjadruje súhlas s podmienkami a pravidlami súťaže.
  • Pozrieť si video príslušného kola a odpovedať na všetky otázky uverejnené pod videom. Systém ihneď vyhodnotí odpovede a v prípade nesprávnych ponúkne ďalšiu možnosť odpovedať.
  • Podmienkou zaradenia do žrebovania o ceny je správne zodpovedať na všetky otázky v danom súťažnom kole
  • Do žrebovania o hlavnú cenu osobný automobil postúpi iba ten súťažiaci, ktorý sa zapojí do súťaže 6 a viackrát, jeho odpovede na všetky otázky budú správne a nebol vyžrebovaný ako výherca špeciálnej  ceny – výherca novej kuchyne.
  • Do žrebovania o špeciálnu cenu novú kuchyňu vrátane spotrebičov postúpi iba ten súťažiaci, ktorý sa zapojí do súťaže 3 a viackrát, jeho odpovede na všetky otázky budú správne
  • Účastník súťaže musí byť v pracovnom pomere so spoločnosťou U. S. Steel Košice, s.r.o. alebo s dcérskou spoločnosťou U. S. Steel Košice, s.r.o. 7 dní (vrátane 7 dní) pred uskutočnením žrebovania.
     

3. Žrebovanie výhercov

Žrebovanie výhercov sa uskutoční do 5 pracovných dní od ukončenia každého súťažného kola súťaže zo všetkých súťažiacich, ktorí v termíne uvedenom pre každé mesačné kolo v súlade s týmito podmienkami súťaže odpovedia správne na všetky súťažné otázky.

 

 

 

4. Termíny súťažných kôl

Kolo Trvanie Žrebovanie Špeciálna cena
1. 11.4.2022 – 6.5.2022 19. týždeň 2022  
2. 16.5.2022 – 10.6.2022 24. týždeň 2022  
3. 20.6.2022 – 15.7.2022 29. týždeň 2022  
4. 25.7.2022 – 19.8.2022 34. týždeň 2022 + Kuchyňa (ŠV)
5. 29.8.2022 – 23.9.2022 39. týždeň 2022  
6. 3.10.2022 – 28.10.2022 44. týždeň 2022  
7. 7.11.2022 – 2.12.2022 49. týždeň 2022 + Kuchyňa (ŠV)
8. 12.12.2022 – 20.1.2023 4. týždeň 2023  
9. 30.1.2023 – 24.2.2023 9. týždeň 2023  
10. 6.3.2023 - 31.3.2023 14. týždeň 2023 + Osobný automobil (HV)

 

 

 

 

Výhercovia budú informovaní do dvoch pracovných dní od uskutočnenia žrebovania formou, e-mailu resp. telefonicky a ich mená a obrazové materiály z odovzdávania cien budú uverejnené v aplikácii XAPP USSK a na internetovej stránke spoločnosti.

Ak sa výherca neprihlási do 3 dní od vyzvania, alebo sa výhry zriekne, táto výhra sa automaticky presunie do žrebovania v nasledujúcom mesiaci.

V prípade hlavnej výhry osobného automobilu a špeciálnej výhry kuchyne sa v takom prípade uskutoční ďalšie kolo žrebovania.

Vyplatenie peňažného plnenia výmenou za výhry nie je možné.

 

 

 

 

 

5. Výhry

Usporiadateľ v zmysle týchto podmienok súťaže odovzdá v súťaži vecné ceny.

 

Hlavná výhra:

Osobný automobil Audi Q3 Sportback

Špeciálna výhra:

2x nová kuchyňa vrátane spotrebičov a montáže; každá v hodnote 10 tisíc Eur

 

 

Nie je možné sa odvolať voči výsledkom súťaže. Na výhru nie je právny nárok. Výherca nemôže právo na výhru previesť na tretiu osobu. Usporiadateľ má právo výhru výhercovi súťaže neodovzdať v prípade, ak výherca súťaže nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení týchto podmienok súťaže.

 

6. Dane

 

6.1 Výhra je predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon“), a to pre:

  1. zamestnanca usporiadateľa, podľa § 5 ods. 3 písm. c) zákona
  2. zamestnanca dcérskych spoločností usporiadateľa, podľa § 8 ods. 10 zákona

6.2. Hodnota výhry vrátane DPH predstavuje príjem pred zdanením.

6.3. Výhra v hodnote neprevyšujúcej 350 € je podľa § 9 ods. 2 písm. m) zákona oslobodená od dane z príjmov fyzických osôb

6.4. Usporiadateľ súťaže sa zaväzuje:

- osobe uvedenej v bode 6.1.a) finančne kompenzovať daň z príjmov a súvisiace odvody a to v rámci zúčtovania príjmov zo závislej činnosti

- osobe uvedenej v bode 6.1.b) poskytnúť finančnú výhru vo výške 33 % hodnoty vecnej výhry prevyšujúcej hodnotu 350 €, najmä na kompenzáciu nákladov, ktoré jej v súvislosti s plnením daňových a odvodových povinností vzniknú. Na túto finančnú výhru bude aplikovaná 19% zrážková daň v zmysle § 43 zákona, ktorú vykoná usporiadateľ súťaže, finančná výhra bude vyplatená po zdanení. Osoba podľa bodu 6.1.b) zodpovedá za splnenie svojich daňových a iných odvodových povinností, ktoré jej plynú z prevzatej vecnej výhry. Za účelom vysporiadania výhry usporiadateľ súťaže oznámi osobe podľa bodu 6.1.b) hodnotu vecnej výhry vrátane DPH.

 

7. Ochrana osobných údajov

Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci (ďalej aj ako dotknutá osoba) súhlas s podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich naplno dodržiavať. Taktiež v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, najmä s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj ako „nariadenie“) udeľuje súťažiaci prevádzkovateľovi,  spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o., sídlo: Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, Slovenská republika, IČO: 36 199 222, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, číslo zápisu: Odd.: Sro, vložka č. 11711/V (ďalej len prevádzkovateľ alebo usporiadateľ) súhlas na spracovanie osobných údajov poskytnutých v rámci súťaže (v rozsahu nie väčšom ako oslovenie, meno, priezvisko, kontaktná adresa, kontaktné telefónne číslo, e-mail, (ďalej aj ako „osobné údaje“), a to až do uplynutia stanovenej doby uchovávania alebo do písomného odvolania tohto súhlasu zaslaného usporiadateľovi poštou doporučene na adresu sídla. alebo e mailom na adresu: velkasutaz@sk.uss.com. Po odvolaní súhlasu nie je však ďalšia účasť na súťaži s ohľadom na jej obsah a podmienky možná.

Osobné údaje, ktoré budú prevádzkovateľovi odovzdané v rámci účasti na súťaži, budú použité výlučne na účely realizácie súťaže v rámci marketingovej propagácie usporiadateľa (žrebovania výhercov, zaslanie výhry, zverejnenie príslušných osobných údajov výhercov v podnikových novinách Oceľ východu, aplikácii XAPP USSK, občasníku Aktuality, na intranetovej a internetovej stránke prevádzkovateľa ).

Údaje poskytnuté súťažiacim môžu byť spracúvané elektronicky.

Prevádzkovateľ môže poveriť spracovaním osobných údajov súťažiacich, na základe Zmluvy o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom, sprostredkovateľa, spoločnosť OneClick.Systems s.r.o., sídlo: Strojárenská 3, 040 01 Košice Slovenská republika, IČO: 50345842, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 14185/V.

Poskytnuté osobné údaje budú usporiadateľom v prípade výhercov z dôvodu prípadnej daňovej kontroly spracúvané po dobu 11 rokov od odovzdania výhry, následne budú vymazané v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Osobné údaje ostatných súťažiacich budú po záverečnom vyžrebovaní výhercov vymazané najneskôr do 30 dní odo dňa žrebovania.

Poskytnutie osobných údajov súťažiacim je dobrovoľné. Súťažiaci, ktorý poskytol osobné údaje, zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé a je oprávnený ich usporiadateľovi poskytnúť na spracúvanie v súlade s nariadením.

Súťažiaci zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie podľa nariadenia, najmä identifikačné údaje usporiadateľa ako prevádzkovateľa, účel spracúvania osobných údajov, zoznam spracúvaných osobných údajov, dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov, čas platnosti udeleného súhlasu.

Dotknuté osoby majú právo od prevádzkovateľa získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, a ak tomu tak je, majú právo získať prístup k týmto údajom, majú právo na opravu alebo doplnenie svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu resp. výmaz osobných údajov, právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie ich osobných údajov, právo na prenos osobných údajov a právo namietať z dôvodov týkajúcich sa ich konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov. Bližšie podrobnosti sú uvedené v Oznámení o spracúvaní osobných údajov uverejnenom na intranete a internete prevádzkovateľa, resp. v USM/192 Ochrana osobných údajov.

Dotknutá osoba sa v prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou osobných údajov môže kedykoľvek obrátiť na Manažéra procesu ochrany osobných údajov (tzv.  Zodpovednú osobu alebo Data Protection Officer v zmysle GDPR), ktorý  zodpovie  prípadné otázky týkajúce sa spracúvania jej osobných údajov alebo povinností vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov.

e-mailová adresa: dataprotection@sk.uss.com
alebo písomne na adrese:
manažér procesu ochrany osobných údajov

Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice

V prípade akýchkoľvek podozrení týkajúcich sa porušenia predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov možno vykonať aj oznámenie prostredníctvom Etickej linky U. S. Steel:

Telefón: +421 55 684 2289
Internet: www.ussteel.com/corp/EthicsLine
Adresa:
Etická linka U. S. Steel,

Vstupný areál U. S. Steel
P.O. Box 17
044 54 Košice

Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať dozornému orgánu - Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky sťažnosť.

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa