Kedy je smog hrozbou?

Článok

Kedy je smog hrozbou?


Smog je chemické znečistenie atmosféry spôsobené ľudskou činnosťou. Názov pochádza z anglického spojenia dvoch slov smoke (dym) a fog (hmla). Smog je jav, počas ktorého sa v atmosfére nachádzajú častice, ktoré sa v nej bežne nevyskytujú a sú škodlivé pre ľudské zdravie. Smog je vo väčšine prípadov spôsobený znečistením pochádzajúcim z výfukových plynov automobilov v kombinácii s emisiami z vykurovania a priemyselnej činnosti.

V lokalite areálu U. S. Steel Košice a jeho okolí vznik smogovej situácie súvisí so zvýšenou koncentráciou jemných častíc PM10 v ovzduší. Pod pojmom PM10 rozumieme frakciu suspendovaných častíc v pevnom alebo kvapalnom skupenstve s aerodynamickým priemerom 10 mm, ktoré môžu mať akútne i chronické účinky na zdravie.

Zvýšené koncentrácie PM10 v ovzduší sa pozorujú hlavne v zime v súvislosti s emisiami z vykurovania domácností pevným palivom a zvýšenými emisiami z dopravy (studený štart motorov, zvírený zimný posyp ciest). Sezónne k produkcii týchto častíc prispievajú aj poľnohospodárske práce.

Ďalším faktorom negatívne ovplyvňujúcim rozptyl znečisťujúcich látok v atmosfére je teplotná inverzia, kedy teplota vzduchu s výškou rastie. Nepriaznivou situáciou sú ovplyvňované najmä doliny s lokálnymi kúreniskami. V takejto inverznej vrstve je vietor obyčajne slabý až zanedbateľný a tým sa zhoršujú rozptylové podmienky. Naproti tomu, znečisťujúce látky vypustené do atmosféry nad vrstvou inverzie (napr. z vysokých komínov) sa nedostanú k zemi a sú efektívne rozptýlené do širokého okolia.

Kvalita ovzdušia v rámci Slovenskej republiky je kontinuálne sledovaná sieťou monitorovacích staníc patriacich Slovenskému hydrometeorologickému ústavu (SHMÚ). V rámci našej lokality je to monitorovacia stanica umiestnená v obci Veľká Ida.

Pod pojmom „smogová situácia“ rozumieme krátkodobé extrémne zhoršenie kvality ovzdušia spôsobené zvýšenou koncentráciou častíc PM10 v ovzduší. Rôzne stupne smogovej situácie vyhlasuje SHMU na svojej verejne dostupnej webovej stránke:  www.shmu.sk.

Rôzne stupne smogovej situácie vyhlasuje SHMÚ na základe pravidiel uvedených v súčasnosti platnej legislatíve (Zákon 137/2010 Z. z. o ovzduší a Vyhláška MŽP 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia):

  • Oznámenie o vzniku smogovej situácie nasleduje pre častice PM10 po prekročení informačného prahu 100 mg/m3 vyjadreného ako 12-hodinový kĺzavý priemer koncentrácie častíc PM10 a súčasne podľa vyhodnotenia vývoja znečistenia ovzdušia na základe meteorologickej predpovede nie je odôvodnené predpokladať zníženie koncentrácie tejto znečisťujúcej látky v priebehu nasledujúcich 24 hodín pod hodnotu informačného prahu.
  • Výstraha pred závažnou smogovou situáciou nasleduje po prekročení výstražného prahu 150 mg/m3 vyjadreného ako 12-hodinový kĺzavý priemer koncentrácie častíc PM10 a súčasne podľa vyhodnotenia vývoja znečistenia ovzdušia na základe meteorologickej predpovede nie je odôvodnené predpokladať zníženie koncentrácie tejto znečisťujúcej látky v priebehu nasledujúcich 24 hodín pod hodnotu výstražného prahu.

V spoločnosti U. S. Steel Košice máme vypracované postupy na vykonanie krátkodobých opatrení na zmiernenie následkov zvýšených koncentrácii PM10 v ovzduší, ktoré sú aplikované počas trvania smogovej situácie, napr. zvýšenie frekvencie čistenia a skrápania ciest a prašných plôch cisternovými vozidlami, mimoriadne kontroly utesnenia kapotáže dopravných trás, presypov pásovej dopravy, potrubných rozvodov odsávania kritických miest a pod.

Ako sa správať počas vyhlásenia smogovej situácie?

  • Obmedziť dobu pobytu vonkutýka sa to hlavne citlivých skupín osôb ako sú starší ľudia, osoby s ochoreniami dýchacej a srdcovo – cievnej sústavy, alergici a astmatici, veľmi malé deti a tehotné ženy.
  • Obmedziť fyzickú námahu vonku športové aktivity, fyzická práca.
  • Minimalizovať vetranie bytových priestorov.
  • Nespaľovať odpad.
  • V krboch a pieckach na tuhé palivo spaľovať len kvalitné a dobre vysušené drevo
  • Obmedziť manipuláciu s prašnými materiálmi.

Viac aj v článkoch:
Čo je to smogová situácia?

Až 78 percent emisií pochádza z domáceho vykurovania

 Zaujíma vás, aký vzduch dýchate?

Stanislav Vrlák, GM environment

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa